EIERSTYRET

Samvirkeforetaket skal ledes av et styre på 6 medlemmer som blir valgt for 2 år om gangen på årsmøtet. Valg av nye medlemmer gjøres i årsmøtet. Styrelederen og ett styremedlem har signaturen til laget.

Medlemmer i eierstyret barnehageåret 2022/ 2023

 • Ann-Charlotte Ruud - Styreleder
 • Snorre Haraldsen Amundsen - Nestleder
 • Lars Finstad - Økonomiansvarlig
 • Jonas Tveit-Nafstad - SU-representant 
 • Eskild Eid Pedersen - SU-representant og SU-leder
 • Jonas Munthe Flønes - Dugnadsansvarlig

Eierstyret er økonomisk ansvarlig for Samvirkeforetaket og skal være et kontrollorgan for Samvirkeforetaket/barnehagen. Videre fungerer eierstyret som barnehagens øverste organ mellom årsmøtene.

Eierstyret skal drive Samvirkeforetaket på beste måte, i samsvar med barnehagens vedtekter og årsmøtets vedtak. Styreleder kaller inn til møte.

Eierstyret skal føre protokoll.

Eierstyret fastsetter til en hver tid de gjeldende satser som skal betales for å ha barn i foretakets barnehage. Dersom ikke den måned­lige avgift blir betalt i rett tid, eller at banken krever mulig lån som er tatt opp i forbindelse med medlemskapet, innfridd grunnet mislighold, kan eierstyret omsette medlemskapet og/eller bestemme at medlemmet skal miste sin rett til barnehageplass øyeblik­kelig. Eventuell skyldig foreldrebetaling trekkes fra medlemskapskapitalen før utbetaling.

 

Eierstyret velger nestleder. Nestleder fungerer som stedfortreder for styreleder.

Eierstyret velger to representanter til samarbeidsutvalget.

Eierstyret velger en representant inn i dugnadsgruppa.

 

8.1 Styrets arbeidsoppgaver:

 •          Styret skal sørge for at Samvirkeforetakets formål blir realisert.
 •          Styret har ansvar for barnehagens økonomi og bemanning.
 •          Styret har ansvaret for å fastsette budsjett og å orientere om budsjett på årsmøtet.
 •          Styret velger regnskapsfører. Styret har ansvar for en betryggende regnskapsførsel, og at           regnskapet, sammen med styrets beretning, skal foreligge årsmøtet.
 •          Styret skal fastsette størrelsen på oppholdsbetalingen, gebyr for manglende henting av               barn, og gebyr for manglende dugnad.
 •          Styret ansetter daglig leder.
 •          Samvirkeforetaket forpliktes utad av styret ved underskrift av styrets leder og daglig leder           i fellesskap.
 •          Styret beslutter eventuell eksklusjon av medlemmene. 
 •          Styret skal lede og føre tilsyn med at barnehagen drives i samsvar med gjeldende lover,             forskrifter og vedtekter.
 •          Styret skal utarbeide en styreinstruks.