EIERSTYRET

Samvirkeforetaket skal ledes av et styre på 4-6 medlem som blir valgt for 2 år om gangen på årsmøtet, der halve styret er på valg hvert annet år. Styrelederen og ett styremedlem har signaturen til laget.

Medlemmer i eierstyret barnehageåret 2020/ 2021

 • Josina Matatula - Styreleder
 • Synnøve Pedersen - Nestleder
 • Lars Finstad - Økonomiansvarlig
 • Anne Charlotte Ruud - SU-representant og SU-leder
 • Jonas Munthe Flønes - SU-representant
 • Snorre  Haraldsen Amundsen- Dugnadsansvarlig

Eierstyret er økonomisk ansvarlig for Samvirkeforetaket og skal være et kontrollorgan for Samvirkeforetaket/barnehagen. Videre fungerer eierstyret som barnehagens øverste organ mellom årsmøtene.

Eierstyret skal drive Samvirkeforetaket på beste måte, i samsvar med lagets vedtekter og årsmøtets vedtak. Styrets styreleder kaller inn til møte.

Eierstyret skal føre møtebok.

Eierstyret fastsetter til en hver tid de gjeldende satser som skal betales for å ha barn i foretakets barnehage. Dersom ikke den måned­lige avgift blir betalt i rett tid, eller at banken krever mulig lån som er tatt opp i forbindelse med medlemskapet innfridd grunnet mislighold, kan eierstyret omsette medlemskapet og/eller bestemme at medlemmet skal miste sin rett til barnehageplass øyeblik­kelig. Eventuell skyldig foreldrebetaling trekkes fra medlemskapskapitalen før utbetaling.

 

Eierstyret velger nestleder. Nestleder fungerer som stedfortreder for styreleder.

Eierstyret velger to representanter til samarbeidsutvalget.

 

8.1 Styrets arbeidsoppgaver:

 •          Styret skal sørge for at Samvirkeforetakets formål blir realisert
 •          Styret har ansvar for barnehagens økonomi og bemanning
 •          Styret har ansvaret for å fastsette budsjett og å orientere om budsjett på årsmøtet
 •          Styret velger regnskapsfører. Styret har ansvar for en betryggende regnskapsførsel, og at           regnskapet, sammen med styrets beretning, skal foreligge årsmøtet.
 •          Styret skal fastsette størrelsen på oppholdsbetalingen, gebyr for manglende henting av               barn, og gebyr for manglende dugnad.
 •          Styret ansetter daglig leder
 •          Samvirkeforetaket forpliktes utad av styret ved underskrift av styrets leder og daglig leder
 •          i fellesskap.
 •          Styret beslutter eventuell eksklusjon av medlemmene
 •          Styret skal lede og føre tilsyn med at barnehagen drives i samsvar med gjeldende lover,               forskrifter og vedtekter.
 •          Styret skal utarbeide en styreinstruks.