MEDLEMMER I SU

Barnehageåret 2022/ 2023

Medlemmer

  • Eskild Eid pedersen - leder i SU eierrepresentant
  • Jonas Tveit - Nafstad - eierrepresentant
  • Elizabeth Bøhn - foreldrerepresentant fra foreldrerådet
  • Ida-Marie Tyskeberget - foreldrerepresentant fra foreldrerådet
  • Kari Ann Thoreid - ansatterepresentant
  • Vilde Heggedal - ansattrepresentant
  • Hanne Ensrud - daglig leder

SAMARBEIDS UTVALGET -

”For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg. Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. ” Utdrag fra barnehageloven §4  1.

Oppgaver:                

Samarbeidsutvalget skal bli forelagt saker som er av viktighet for barnehagens innhold og virksomhet og for forholdet til foreldrene. Etter § 2 siste ledd, skal SU for hver barnehage, med utgangspunktet i rammeplanen, fastsette en årsplan for den pedagogiske virksomheten.

2.Valg av representanter:                 

Eierstyret, foreldrerådet og de ansatte velger det antallet representanter som skal sitte i barnehagens samarbeidsutvalg. Her hos er sammensetningen på SU slik:

  • 2 representanter fra foreldrerådet
  • 2 representanter fra styret
  • 2 representanter fra de ansatte

3.Funksjonstid:                

Representanter for foreldrene og de ansatte velges for ett år av gangen. Funksjonstid for eierrepresentantene fastsettes av eierstyret.

4.Rettigheter:                

SU skal bli forelagt og har rett til å uttale seg i saker som er av viktighet for barnehagens innhold, virksomhet og forholdet til foreldrene. Slike saker er blant annet forslag til budsjett, driftsendringer, utnyttelse av ute- og innearealer m.m.

5.Forholdet til eier og tilsynsmyndighet:                 

SU skal påpeke overfor eier, og kan melde fra til kommunen eller fylkesmannen som tilsynsmyndighet, dersom barnehagen ikke drives innenfor de rammene som settes av gjeldende lover, forskrifter, barnehagens vedtekter og barnehagens budsjett.

6.Daglig leders rettigheter                 

Daglig leder har møte-, tale- og forslagsrett i SU