REPRESENTANTER FRA FORELDRERÅDET I FAU

Barnehageåret 2022/ 2023

Medlemmer i FAU barnehageåret 2022/ 2023

 • Ingebjørg Helgesen, leder, Valgt inn 7.10.21, lederverv mai 2022
 • Endre Fodstad – kasserer, valgt inn mai 2021
 • Cecilia Junine Venstad Ensrud - medlem, valgt inn mai 2022
 • Marte Kongshaug, medlem, Valgt inn 7.10.21
 • Marianne Flatner, medlem,  Valgt inn 7.10.21
 • Amund Brendsrup Eikrem, medlem, Valgt inn 7.10.21

 

Hanne Ensrud - daglig leder deltar ved behov

FORELDRERÅDET

”For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg. Foreldrerådet består av de foresatte til alle barna og skal fremme deres felles interesser og bidra til at barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø. ” Utdrag fra barnehageloven §4

1.Oppgaver:               

Samarbeidsutvalget skal bli forelagt saker som er av viktighet for foreldrenes forhold til barnehagen og fremme et positivt samarbeid. Foreldrerådet skal samtykke i foreldrebetaling ut over maksimal grense.

2.Valg av representanter:                 

Foreldrerådet velger det antallet representanter som skal sitte i foreldrerådets utvalg. Her hos oss er sammensetningen på FAU slik: 

 • 6 foreldre som representerer Skogstjerna, Smørblomsten, Blåveisen og Hvitveisen.
 • Foreldrerådet velger to foreldre som skal representeres i SU - i tillegg til eierrepresentanter i eierstyret.

3.Funksjonstid:                

Representanter for foreldrerådet velges for ett år av gangen.               

4.Rettigheter:                

FAU skal samtykke dersom det foreligger forslag om å øke foreldrebetaling utover maksimalpris.

5.Positive tiltak, her hos oss arrangerer FAU:

 • Foreldremøte på våren
 • Sommerfest
 • Juletrefest
 • 17. mai feiring   
 • Temamøte - foreldremøte på våren             
 • FAU har en egen kasse – konto de disponerer

6.Daglig leders rettigheter                 

Daglig leder har møte-, tale- og forslagsrett i FAU.