REPRESENTANTER FRA FORELDRERÅDET I FAU

Barnehageåret 2019/ 2020

Medlemmer i FAU barnehageåret 2020/ 2021

 • Monica Nordahl  - medlem
 • Andrea Flønes - medlem
 • Sara Bornø- medlem
 • Lena Merethe Tønder - medlem
 • Beate Elgåen – medlem

Hanne Ensrud - daglig leder deltar ved behov

FORELDRERÅDET

”For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg. Foreldrerådet består av de foresatte til alle barna og skal fremme deres felles interesser og bidra til at barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø. ” Utdrag fra barnehageloven §4

1.Oppgaver:               

Samarbeidsutvalget skal bli forelagt saker som er av viktighet for foreldrenes forhold til barnehagen og fremme et positivt samarbeid. Foreldrerådet skal samtykke i foreldrebetaling ut over maksimal grense.

2.Valg av representanter:                 

Foreldrerådet velger det antallet representanter som skal sitte i foreldrerådets utvalg. Her hos er sammensetningen på FAU slik: 

 • 6 foreldre somrepresenterer Skogstjerna, Smørblomsten, Blåveisen og Hvitveisen
 • Foreldreråset velge to foreldre som skal representeres i SU - i tillegg til eierrepresentanter i eierstyret

3.Funksjonstid:                

Representanter for foreldrerådet velges for ett år av gangen.               

4.Rettigheter:                

FAU skal samtykke dersom det foreligger forslag om å øke foreldrebetaling utover maksimalpris

5.Positive tiltak, her hos oss arrangerer FAU:

 • Foreldremøte på våren
 • Sommerfest
 • Juletrefest
 • 17. mai feiring   
 • Temamøte - foreldremøte på våren             
 • FAU har en egen kasse – konto de disponerer

6.Daglig leders rettigheter                 

Daglig leder har møte-, tale- og forslagsrett i FAU