SKOGSTJERNA

Skogstjerna er en 0-2 årsavdeling med 14 barn. 500 % stilling er tilknyttet avdelingen.

Vårt fokusområde denne perioden

Tema dette året er som i fjor : Du og jeg og vi to, med rom for flere.
Inkluderende barnehagemiljø på områdene omsorg, lek, læring og danning

Mål for barnehagemiljøet vårt: I vår barnehage arbeider vi kontinuerlig og systematisk med å fremme et trygt og inkluderende barnehagemiljø, og med å oppdage, undersøke og forebygge alle former for krenkelser. Vi stopper krenkelser og følger opp med egnede tiltak helt til barna opplever at de har et trygt og inkluderende miljø.

Vi vil finne nøkkelen til hva som påvirker barnas lekekompetanse gjennom vår overordnede problemstilling i vårt prosjekt med USN: Hvordan kan vi i Skogkanten barnehage gi impulser som påvirker barnas lekekompetanse og bidrar til å videreutvikle leken. 

Når vi jobber med barnehagemiljø, er selvhevdelse og selvregulering sentrale sosiale ferdigheter vi vil øve på. Vi har tidligere hatt tema som Livsmestring og Vennskap. Vi kommer til å videreføre disse temaene inn i vårt arbeid med inkluderende barnehagemiljø. Gjennom prosjektet vil vi lage gode rammer for at barna skal få en tilhørighet i gruppa, forutsigbarhet som skaper trygghet, utvikle egenverd og kunne møte og mestre motgang. Vi vil videreføre arbeidsmetoder for å nå det nye målet:

 • Sammen med barna videreutvikle planen "Barnets beste", med fokus på likeverd og vennskap.
 • Bruke rollespill sammen med barna for å synliggjøre sosiale ferdigheter.
 • Legge til rette for og veilede barna i konfliktsituasjoner, slik at barna i stor grad mestrer å løse konflikter og håndtere utfordringer de møter i hverdagen.
 • Jobbe med å reflektere over tema – vi er ulike, men like - bli kjent med ulike familier, flagg og nasjonalitet.
 • Reflektere sammen med barna, og evt. lage tankekart over ulike ord som er relevante. 

Her er det mange elementer å ta tak i sammen med barna – halvårsplanen gir mer detaljer.

Deltema – Skal vi leke sammen?

Mål: Barna har et felles fokus og utvikler leketemaer de har erfaring fra. 

Barn har ofte ulike erfaringer, og ofte ulik bakgrunn, som gjør at det kan være vanskelig å finne fellesnevner i leken. For å ha noe som er felles i Skogkanten barnehage, har vi ofte valgt deltema utfra eventyr eller fortellinger for å kuytte oss sammen. Barnehageåret 2023 2024, har vi valgt Ole Brumm som vår fellesnevner. Gjennom Ole Brumms historier kan vi få ulik tematikk som vi kan knytte sammenmed barnehagemiljø, som vennskap og livsmestring. 

Verdiene våre anerkjennelse, samspill og glede vil gjenpeile seg i utvalgte sosiale ferdigheter:

Vi jobber med sosiale ferdigheter sammen med barna:

 • Selvhevdelse – kunne gå inn i lek med andre barn, tørre å gi innspill, stå opp for seg selv.
 • Selvregulering – kunne lytte, dele med andre, være i dialog, finne alternative løsninger.
 • Empati – bli kjent med egne følelser og kjenne igjen andres følelser, snakke om følelser.
 • Ansvarlighet – gi barna ansvarsoppgaver de kan mestre, la barna lære konsekvenser som er
  aldersadekvate, av egne handlinger.

Fagområdene er fordelt gjennom året

August: Nærmiljø og samfunn

September: Nærmiljø og samfunn

Oktober: Kunst, kultur og kreativitet

November: Kunst, kultur og kreativitet

Desember: Etikk, religion og filosofi

Januar: Antall, rom og form

Februar: Antall, rom og form

Mars: Kommunikasjon, språk og tekst

April: Natur, miljø og teknologi

Mai: Natur, miljø og teknologi

Juni: Kropp, bevegelse, mat og helse

Juli: Kropp, bevegelse, mat og helse

Refleksjon som metode skal fremdeles være en naturlig måte å evaluere oss selv på i vår praksis. Vi skal dokumentere vår praksis, skriftlig gjennom praksisfortellinger, vise prosesser gjennom bilder og produkt, bruke bildedokumentasjon der det er hensiktsmessig, og bruke faglig kunnskap ved dokumentasjon og evaluering. Observasjon skal være en naturlig metode/ et naturlig verktøy å benytte for å dokumentere arbeidet sammen med barna.

Spesielt viktig for Skogstjerna

En vennerelasjon hos 1-2-åringene rommer både glede over å være sammen, glede over fellesskapsfølelse, opplevelse av å skape mening sammen - og felles humor.

Hver vennskapsrelasjon er unik, også for de små barna. Ett barn kan gå inn i flere vennskap som får høyst forskjellig karakter, og vi må legge tilrette for barnas tilnærming til hverandre.

Løpelek, paralellek, hermelek - alt dette er metoder barna bruker for å skalpe relasjoner.

Her er den spede begynnelse med tanke på å bli kjent med seg selv og andre, og mestre situasjoner og sosiale ferdigheter. 

Hvordan gi 0-2 åringer inspirasjon til lek gjennom tilretteleggelse av det fysiske miljøet og engasjerte voksne.