SMØRBLOMSTEN

Smørblomsten er en 2-6 årsavdeling med 18 barn. Det er 350 % stilling tilknyttet avdelingen.

Vårt fokusområde denne perioden

Tema dette året er : LIVSMESTRING - en rød tråd gjennom hele barnehageåret Deltema er utvalgte bøker fra ANNE CATH. VESTLY - som vil være et utgangspunkt for hovedtema LIVSMESTRING

Mål: Barna har mestringsopplevelser som bygger egenverd, stolthet og god sosial tilhørighet.


For å nå dette målet skal personalet:

Bruke hjertevekstverdiene sammen med barn, med refleksjoner og samtaler.

  • Sammen med barna videreutvikle mobbeplan, med fokus på likeverd og vennskap.
  • Bruke rollespill sammen med barna for å synliggjøre sosiale ferdigheter.
  • Legge til rette for og veilede barna i konfliktsituasjoner, slik at barna i stor grad mestrer å løse konflikter og håndtere utfordringer de møter i hverdagen.
  • Jobbe medÅ reflektere over tema – vi er ulike, men like - bli kjent med ulike familier, flagg og nasjonalitet.
  • Reflektere sammen med barna, og lage tankekart over ulike ord som er relevante. 

Vi vil bli kjent med ulike karakterer fra bøkene til Anne Cath. Vestly. Vi vil se på likheter og ulikheter. Hvordan mestrer de livet? Hvordan har de det? Hva gjør de?

Her er det mange elementer å ta tak i sammen med barna – halvårsplanen gir mer detaljer.

Verdiene våre

Vi jobber med hjertevekstverdiene sammen med barna. 

Fagområdene er fordelt gjennom året

August: Nærmiljø og samfunn

September: Nærmiljø og samfunn

Oktober: Kunst, kultur og kreativitet

November: Kunst, kultur og kreativitet

Desember: Etikk, religion og filosofi

Januar: Antall, rom og form

Februar: Antall, rom og form

Mars: Kommunikasjon, språk og tekst

April: Natur, miljø og teknologi

Mai: Natur, miljø og teknologi

Juni: Kropp, bevegelse, mat og helse

Juli: Kropp, bevegelse, mat og helse

Refleksjon som metode skal være en naturlig måte å evaluere oss selv på i vår praksis. Vi skal dokumentere vår praksis, skriftlig gjennom praksisfortellinger, vise prosesser gjennom bilder og produkt, bruke bildedokumentasjon der det er hensiktsmessig, og bruke faglig kunnskap ved dokumentasjon og evaluering. Observasjon skal være en naturlig metode/ et naturlig verktøy å benytte for å dokumentere arbeidet sammen med barna.

Spesielt viktig for Smørblomsten

Hver vennskapsrelasjon er unik, også for de små barna. Ett barn kan gå inn i flere vennskap som får høyst forskjellig karakter, og vi må legge tilrette for barnas tilnærming til hverandre.

En sentral oppgave for de ansatte er å hjelpe barna med å bygge relasjoner til hverandre. Vennskap bidrar til en følelse av deltakelse og fellesskap som igjen bidrar til positiv selvfølelse.

Å tilhøre en gruppe gir barn trygghet og sosial tilknytning. Opplevelser sammen med andre barn kan være veien inn i nye vennskap. Å etablere vennskap og opprettholde dem er en viktig faktor i sosialiseringsprosessen og en forebyggende faktor mot uheldig og negativ utvikling.

Ved å bli kjent med seg selv og andre dannes et godt grunnlag for å forebygge mobbing og utestenging. Å få kunnskap og forståelse av hva ordet respekt og takknemlighet betyr, vil det forebygge krenkelse og bygge sosiale arenaer med anerkjennelse og tåleranse.