SMØRBLOMSTEN

Smørblomsten er en 2-6 årsavdeling med 18 barn. Det er 350 % stilling tilknyttet avdelingen.

Vårt fokusområde denne perioden

Tema dette året er : Du og jeg og vi to, med rom for flere.
Inkluderende barnehagemiljø på områdene omsorg, lek, læring og danning

Mål: I vår barnehage arbeider vi kontinuerlig og systematisk med å fremme et trygt og inkluderende barnehagemiljø, og med å oppdage, undersøke og forebygge alle former for krenkelser. Vi stopper krenkelser og følger opp med egnede tiltak helt til barna opplever at de har et trygt og inkluderende miljø

Når vi jobber med barnehagemiljø, er selvhevdelse og selvregulering sentrale sosiale ferdigheter vi vil øve på. Vi har tidligere hatt tema som Livsmestring og Vennskap. Vi kommer til å videreføre disse temaene inn i vårt arbeid med inkluderende barnehagemiljø og krenkelser. Gjennom prosjektet vil vi lage gode rammer for at barna skal få en tilhørighet i gruppa, forutsigbarhet som skaper trygghet, utvikle egenverd og kunne møte og mestre motgang. Vi vil videreføre arbeidsmetoder for å nå det nye målet:

 • Sammen med barna videreutvikle planen "Barnets beste", med fokus på likeverd og vennskap.
 • Bruke rollespill sammen med barna for å synliggjøre sosiale ferdigheter.
 • Legge til rette for og veilede barna i konfliktsituasjoner, slik at barna i stor grad mestrer å løse konflikter og håndtere utfordringer de møter i hverdagen.
 • Jobbe med å reflektere over tema – vi er ulike, men like - bli kjent med ulike familier, flagg og nasjonalitet.
 • Reflektere sammen med barna, og evt. lage tankekart over ulike ord som er relevante. 

Vi vil bli kjent med ulike karakterer fra bøkene om Albert Åberg. Vi vil se på likheter og ulikheter. Hvordan mestrer de livet? Hvordan har de det? Hva gjør de?

Her er det mange elementer å ta tak i sammen med barna – halvårsplanen gir mer detaljer.

Deltema – Ivaretakelse av egen helse i samspill med naturen – grønne tanker

Hvilke fotavtrykk etterlater vi oss? Vi vil sammen med foreldrene samarbeide for et viktig holdningsskapende arbeid. Måten vi jobber med dette arbeidet i praksis, kan bidra til at våre barn tilegner seg viktig kunnskap og får holdninger og verdier som fremmer ivaretakelse av helse og miljø.

Vi vil benytte Blekkulf, som utgangspunkt for dette arbeidet.

Verdiene våre

Vi jobber med sosiale ferdigheter sammen med barna:

 • Selvhevdelse – kunne gå inn i lek med andre barn, tørre å gi innspill, stå opp for seg selv.
 • Selvregulering – kunne lytte, dele med andre, være i dialog, finne alternative løsninger.
 • Empati – bli kjent med egne følelser og kjenne igjen andres følelser, snakke om følelser.
 • Ansvarlighet – gi barna ansvarsoppgaver de kan mestre, la barna lære konsekvenser som er
  aldersadekvate, av egne handlinger.

Fagområdene er fordelt gjennom året

August: Nærmiljø og samfunn

September: Nærmiljø og samfunn

Oktober: Kunst, kultur og kreativitet

November: Kunst, kultur og kreativitet

Desember: Etikk, religion og filosofi

Januar: Antall, rom og form

Februar: Antall, rom og form

Mars: Kommunikasjon, språk og tekst

April: Natur, miljø og teknologi

Mai: Natur, miljø og teknologi

Juni: Kropp, bevegelse, mat og helse

Juli: Kropp, bevegelse, mat og helse

Refleksjon som metode skal fremdeles være en naturlig måte å evaluere oss selv på i vår praksis. Vi skal dokumentere vår praksis, skriftlig gjennom praksisfortellinger, vise prosesser gjennom bilder og produkt, bruke bildedokumentasjon der det er hensiktsmessig, og bruke faglig kunnskap ved dokumentasjon og evaluering. Observasjon skal være en naturlig metode/ et naturlig verktøy å benytte for å dokumentere arbeidet sammen med barna.

Spesielt viktig for Smørblomsten

Hver vennskapsrelasjon er unik, også for de små barna. Ett barn kan gå inn i flere vennskap som får høyst forskjellig karakter, og vi må legge tilrette for barnas tilnærming til hverandre.

En sentral oppgave for de ansatte er å hjelpe barna med å bygge relasjoner til hverandre. Vennskap bidrar til en følelse av deltakelse og fellesskap som igjen bidrar til positiv selvfølelse.

Å tilhøre en gruppe gir barn trygghet og sosial tilknytning. Opplevelser sammen med andre barn kan være veien inn i nye vennskap. Å etablere vennskap og opprettholde dem er en viktig faktor i sosialiseringsprosessen og en forebyggende faktor mot uheldig og negativ utvikling.

Ved å bli kjent med seg selv og andre dannes et godt grunnlag for å forebygge mobbing og utestenging. Å få kunnskap og forståelse av hva ordet respekt og takknemlighet betyr, vil det forebygge krenkelse og bygge sosiale arenaer med anerkjennelse og tåleranse.