REPRESENTANTER FRA FORELDRERÅDET I FAU

Barnehageåret 2018/ 2019

Medlemmer i FAU barnehageåret 2018/ 2019

 • Camilla Antonsen - leder og kasserer
 • Marc Dorsman - medlem
 • Niklas Andersen - medlem
 • Ida Marie Tyskeberget - medlem
 • Marit Håvimb Abrahamsen – medlem
 • Jan Erik Pilskog  - medlem

Hanne Ensrud - daglig leder deltar ved behov

FORELDRERÅDET

”For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg. Foreldrerådet består av de foresatte til alle barna og skal fremme deres felles interesser og bidra til at barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø. ” Utdrag fra barnehageloven §4

1.Oppgaver:               

Samarbeidsutvalget skal bli forelagt saker som er av viktighet for foreldrenes forhold til barnehagen og fremme et positivt samarbeid. Foreldrerådet skal samtykke i foreldrebetaling ut over maksimal grense.

2.Valg av representanter:                 

Foreldrerådet velger det antallet representanter som skal sitte i foreldrerådets utvalg. Her hos er sammensetningen på FAU slik:

 • 2 representanter fra foreldrene som representerer i SU
 • 1 representant fra Skogstjerna
 • 1 representant fra Smørblomsten
 • 1 representant fra Blåveisen
 • 1 representant fra Hvitveisen

3.Funksjonstid:                

Representanter for foreldrerådet velges for ett år av gangen.               

4.Rettigheter:                

FAU skal samtykke dersom det foreligger forslag om å øke foreldrebetaling utover maksimalpris

5.Positive tiltak, her hos oss arrangerer FAU:

 • Foreldremøte på våren
 • Sommerfest
 • Juletrefest
 • 17. mai feiring   
 • Temamøte - foreldremøte på våren             
 • FAU har en egen kasse – konto de disponerer

6.Daglig leders rettigheter                 

Daglig leder har møte-, tale- og forslagsrett i FAU