SKOGSTJERNA

Skogstjerna er en 0-2 årsavdeling med 14 barn. 400 % stilling er tilknyttet avdelingen. I løpet av 2018 vil vi øke tettheten på bemanning.

Vårt fokusområde denne perioden

Tema dette året er : LIVSMESTRING - en rød tråd gjennom hele barnehageåret Deltema er ASTRID LINDGRENS VERDEN - som vil være et utgangspunkt for hovedtema LIVSMESTRING

Mål: Barna har mestringsopplevelser som bygger egenverd og god sosial tilhørighet.


For å nå dette målet skal personalet:

Bruke hjertevekstverdiene sammen med barn, med refleksjoner og samtaler.

  • Sammen med barna videreutvikle mobbeplan.
  • Bruke rollespill sammen med barna for å synliggjøre sosiale ferdigheter.
  • Legge til rette for og veilede barna i konfliktsituasjoner, slik at barna i stor grad mestrer å løse konflikter og håndtere utfordringer de møter i hverdagen.
  • Jobbe medÅ reflektere over tema – vi er ulike, men like
  • Reflektere sammen med barna, og lage tankekart over ordene Takknemlighet og Respekt

Vi vil bli kjent med ulike karakterer fra bøkene til Astrid Lindgren. Vi vil se på likheter og ulikheter. Hvordan mestrer de livet? Hvordan har de det? Hva gjør de?

Her er det mange elementer å ta tak i sammen med barna – halvårsplanen gir mer detaljer.

Verdiene våre

Vi jobber med hjertevekstverdiene sammen med barna. 

Fagområdene er fordelt gjennom året

August: Nærmiljø og samfunn

September: Nærmiljø og samfunn

Oktober: Kunst, kultur og kreativitet

November: Kunst, kultur og kreativitet

Desember: Etikk, religion og filosofi

Januar: Antall, rom og form

Februar: Antall, rom og form

Mars: Kommunikasjon, språk og tekst

April: Natur, miljø og teknologi

Mai: Natur, miljø og teknologi

Juni: Kropp, bevegelse, mat og helse

Juli: Kropp, bevegelse, mat og helse

Vi fortsetter å jobbe med inkluderende barnehage- og skolemiljø sammen med Sørum kommune - og vi går inn i samarbeid med Lillestrøm kommune fra 01.01.20.

Refleksjon som metode skal være en naturlig måte å evaluere oss selv på i vår praksis. Vi skal dokumentere vår praksis, skriftlig gjennom praksisfortellinger, vise prosesser gjennom bilder og produkt, bruke bildedokumentasjon der det er hensiktsmessig, og bruke faglig kunnskap ved dokumentasjon og evaluering. Observasjon skal være en naturlig metode/ et naturlig verktøy å benytte for å dokumentere arbeidet sammen med barna.

Spesielt viktig for Skogstjerna

En vennerelasjon hos 1-2-åringene rommer både glede over å være sammen, glede over fellesskapsfølelse, opplevelse av å skape mening sammen - og felles humor.

Hver vennskapsrelasjon er unik, også for de små barna. Ett barn kan gå inn i flere vennskap som får høyst forskjellig karakter, og vi må legge tilrette for barnas tilnærming til hverandre.

Løpelek, paralellek, hermelek - alt dette er metoder barna bruker for å skalpe relasjoner.

Her er den spede begynnelse med tanke på å bli kjent med seg selv og andre, og mestre situasjoner og sosiale ferdigheter.