SMØRBLOMSTEN

Smørblomsten er en 2-6 årsavdeling med 18 barn. Det er 390 % stilling tilknyttet avdelingen dette barnehageåret.

Vårt fokusområde denne perioden

Tema dette året er : LIVSMESTRING - en rød tråd gjennom hele barnehageåret Deltema er KARDEMOMME BY - som vil være et utgangspunkt for hovedtema LIVSMESTRING

Mål: Barna har mestringsopplevelser som bygger egenverd og god sosial tilhørighet.


For å nå dette målet skal personalet:

  • Bruke hjertevekstverdiene sammen med barn, med refleksjoner og samtaler.
  • Sammen med barna videreutvikle mobbeplan.
  • Bruke rollespill sammen med barna for å synliggjøre sosiale ferdigheter.
  • Legge til rette for og veilede barna i konfliktsituasjoner, slik at barna i stor grad mestrer å løse konflikter og håndtere utfordringer de møter i hverdagen.
  • Reflektere over tema – vi er ulike, men like.
  • Reflektere sammen med barna, og lage tankekart over ordene Takknemlighet og Respekt

Folk og røvere i Kardemomme by handler om den fredelige byen Kardemomme og de som bor der. Noen få skaper vanskeligheter; det er de tre røverne, Kasper, Jesper og Jonatan som lever utenfor byen og ofte går inn til byen for å røve det de trenger. Til slutt blir røverne arrestert, men de blir godt behandlet i fengselet hos politimester Bastian, og i siste kapittel blir de dagens helter når de slukker brannen i tårnet til Tobias. Her er det mange elementer å ta tak i sammen med barna – halvårsplanen gir mer detaljer.

Verdiene våre

Vi jobber med hjertevekstverdiene sammen med barna. 

Fagområdene er fordelt gjennom året

August: Nærmiljø og samfunn

September: Nærmiljø og samfunn

Oktober: Kunst, kultur og kreativitet

November: Kunst, kultur og kreativitet

Desember: Etikk, religion og filosofi

Januar: Antall, rom og form

Februar: Antall, rom og form

Mars: Kommunikasjon, språk og tekst

April: Natur, miljø og teknologi

Mai: Natur, miljø og teknologi

Juni: Kropp, bevegelse, mat og helse

Juli: Kropp, bevegelse, mat og helse

Prosjekt: Barnehagene og skolene i Sørum, landets beste er nå i drift og sammen med kommunen vil det fortsatt være fokus på praksis og implementering etter prosjektet.

Refleksjon som metode skal være en naturlig måte å evaluere oss selv på i vår praksis. Vi skal dokumentere vår praksis, skriftlig gjennom praksisfortellinger, vise prosesser gjennom bilder og produkt, bruke bildedokumentasjon der det er hensiktsmessig, og bruke faglig kunnskap ved dokumentasjon og evaluering. Observasjon skal være en naturlig metode/ et naturlig verktøy å benytte for å dokumentere arbeidet sammen med barna.

Spesielt viktig for Smørblomsten

Hver vennskapsrelasjon er unik, også for de små barna. Ett barn kan gå inn i flere vennskap som får høyst forskjellig karakter, og vi må legge tilrette for barnas tilnærming til hverandre.

En sentral oppgave for de ansatte er å hjelpe barna med å bygge relasjoner til hverandre. Vennskap bidrar til en følelse av deltakelse og fellesskap som igjen bidrar til positiv selvfølelse.

Å tilhøre en gruppe gir barn trygghet og sosial tilknytning. Opplevelser sammen med andre barn kan være veien inn i nye vennskap. Å etablere vennskap og opprettholde dem er en viktig faktor i sosialiseringsprosessen og en forebyggende faktor mot uheldig og negativ utvikling.

Ved å bli kjent med seg selv og andre dannes et godt grunnlag for å forebygge mobbing og utestenging. Å få kunnskap og forståelse av hva ordet respekt og takknemlighet betyr, vil det forebygge krenkelse og btgge sosiale arenaer med anerkjennelse og tåleranse.